Servei d’infermeria

Què fem si no ens trobem bé? El servei d'infermeria de l'escola posa a disposició de tots els alumnes i educadors una infermera titulada, la Jani Manso, que forma part de l'equip d'innovació i de dinamització pedagògica en la salut escolar i, per tant, és la responsable del disseny i el desenvolupament de les intervencions assistencials pròpies d'aquest servei al centre.

  • Com funciona?

   Amb la infermeria se segueix un protocol establert. Totes les intervencions de la nostra infermera queden registrades i és ella qui es posa en contacte telefònic amb els pares quan la incidència ho requereix, sigui per fer consultes sobre la salut de l'alumne o per demanar als pares que recullin el seu fill a causa de qualsevol problema que no es pugui solucionar al centre: febre, vòmits, etc.

  • Quines són les funciones de la infermera?

   • L'atenció immediata davant d'urgències i emergències i el fer-ne el seguiment posterior.
   • El control i el seguiment de malalties cròniques.
   • La gestió documentària i la comunicació de dietes especials, tant per prescripció facultativa com en cas que la indisposició dels alumnes així ho demani durant horari escolar.
   • La coordinació i gestió de temes sanitaris: incidents a l'escola, vacunes, etc.
   • Control de la presa de medicaments, prèvia autorització de les famílies per escrit, i la seva custòdia si fos necessari.

   L'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat educativa. Al llarg del curs s'imparteixen diverses xerrades als alumnes per tal d'informar o prevenir sobre riscos per a la salut: alimentació saludable, higiene i sexualitat, drogues, etc.