Departament d'Orientació Psicopedagògica

Els alumnes amb necessitats educatives constitueixen un repte, ja que conformen un grup heterogeni respecte a les capacitats, les motivacions i els interessos de cada alumne.

 • Mesures d’atenció
  • Dimensió acadèmica

   El principal objectiu és la reflexió de l’educació per ajudar a despertar i fer créixer la creativitat dels nostres alumnes, el seu rigor, la utilització de diferents estratègies d’aprenentatge i també de tècniques d’estudi, així com la millora de la comunicació afavorint tant l’expressió oral i l’escrita com les diferents eines informàtiques.

  • Dimensió personal

   L’atenció a la diversitat es fonamenta en l’acompanyament del propi creixement personal, des del tracte i l’atenció individualitzada per tal d’arribar a un desenvolupament harmònic de cada alumne, tant en el terreny emocional, com intel·lectual, com afectiu i de relació social.

  • Dimensió social

   Fomentem les actituds de responsabilitat davant la nostra societat oberta, valorant la transformació vers una societat multiètnica i pluricultural, capaç d’utilitzar el sentit crític i selectiu per treballar totes les informacions que arriben des dels mitjans de comunicació i de contemplar les diferències quant a ritmes d’aprenentatge.

  • Dimensió cristiana

   Volem treballar la diversitat acollint-la, tenint com a model Jesús de Natzaret, oferint des de la llibertat la possibilitat d’afegir-se a aquest projecte.